Simon Willison’s Weblog

Adobe Apollo: beyond the hype. Niall Kennedy explains Apollo.