Simon Willison’s Weblog

Python Grimoire. How to perform common tasks in Python.