Simon Willison’s Weblog

Practical SAX Notes. Making more sense of Python’s XML modules.