Simon Willison’s Weblog

How to freeze Python classes (via) Fun with __setattr__