Simon Willison’s Weblog

The year that was. Craig Saila’s analysis of 2003